එක්දින විනෝද චාරිකාව

මැයි මස 7 වැනිදා (7th / May / 2022), Heaven De Fountain, Avissawella නිවාඩු නිකේතනයේ දී පැවති වාර්ෂික Micro Electric International හී කාර්යමණ්ඩල එක්දින සුහද හමුවේ විශේෂ අවස්ථා.

Leave a Reply